Leveringsvoorwaarden

1. Aanmelding
Aanmelding bij Alpha Talen geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, waarna Alpha Talen schriftelijk bevestigt dat zij de daarop vermelde personen als cursist(e/n) aanvaardt.

2. Toelating tot de taalcursus
Voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op een oriënterend gesprek, de intake. Daarin wordt de mogelijke aanwezige kennis van de te leren taal geïnventariseerd, de duur van de cursus en het lesrooster besproken en andere van belang zijnde factoren voor de cursist, zoals een globale opgave van de kosten van het lesmateriaal en de cursuskosten. Het voorgaande betekent, dat de cursist cq. opdrachtgever na aanvang van de cursus de overeenkomst niet meer ongedaan kan maken op grond van het feit, dat hij niet juist zou zijn voorgelicht over de te volgen cursus.

3. Toezending van het lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt de cursist om didactische redenen pas ter hand gesteld bij de eerste les.

4. Gebruik van studiemateriaal
In principe wordt in de speciale boekhandel verkrijgbaar studiemateriaal gebruikt. Wanneer het studiemateriaal door Alpha Talen is vervaardigd blijft het auteursrecht bij Alpha Talen. In geval van gebruik van dit materiaal door de cursist voor andere doeleinden dient Alpha Talen daartoe toestemming te verlenen. Alpha Talen is niet aansprakelijk voor fouten van welke vorm dan ook in het lesmateriaal.

5. Cursusgeld en betaling
De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van de overeen te komen cursusformule. Deze cursusformule is afhankelijk van een aantal factoren, zoals beschikbare tijd van de cursist, intensiviteit van de cursus, doel van de cursus, moeilijkheidsgraad van de cursus en de voorkennis. Met de bevestiging van de cursus door Alpha Talen wordt een factuur aan de cursist cq. opdrachtgever gezonden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de cursist cq. opdrachtgever verplicht het gefactureerde cursusgeld vooraf en uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te betalen.

6. Tijdelijk onderbreken van de cursus
Indien een cursist zonder opgaaf van reden en zonder bericht de lessen voor een periode van acht weken onderbreekt, heeft Alpha Talen het recht om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en verliest de cursist het recht de resterende lessen te volgen.
Indien de cursist naderhand schriftelijk en met bewijsstukken gestaafd opgave doet van de reden tot afwezigheid, kan Alpha Talen schriftelijk het recht verlenen om voortzetting van (een gedeelte van) de lessen maximaal één jaar uit te stellen. De geldigheid van de reden en de termijn van uitstel staan uitsluitend ter beoordeling van Alpha Talen.

7. Verandering van lesrooster cursussen
a. Een wijziging in de lesrooster dient minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. In geval van een korter tijdsbestek worden de afgesproken lesuren op het totale aantal overeengekomen lesuren in mindering gebracht. 
b. In het geval van een groepscursus kan het lesrooster worden gewijzigd mits alle deelnemers van een bepaalde les minstens 48 uur voor de les kunnen worden gewaarschuwd.
c. Alpha Talen behoudt zich het recht voor om het lesrooster te veranderen, wanneer een meerderheid van de deelnemers van een bepaalde les zulks wenst. Alpha Talen heeft de plicht om al het mogelijke te doen, opdat alle deelnemers van een dergelijke wijziging op de hoogte zijn.

8. Voortijdige beëindiging van de cursus
Voortijdige beëindiging geeft geen recht op restitutie van lesgeld. Ook het lesmateriaal kan niet worden gerestitueerd. Bij voortijdige beëindiging wordt de cursist slechts dat materiaal in rekening gebracht, dat door Alpha Talen betaald of besteld c.q. ontvangen en niet meer te annuleren c.q. te retourneren is. Bij overlijden van de studerende gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt een eventueel resterende betalingsverplichting. Er ontstaat echter geen recht op restitutie.

9. Achterstallige betaling van het cursusgeld
Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan Alpha Talen van door de cursist cq. opdrachtgever verschuldigde gelden heeft Alpha Talen het recht om haar verplichting tot aanvang van het geven van les op te schorten of kan Alpha Talen de cursus onderbreken totdat het achterstallige is voldaan. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Blijft de cursist cq. opdrachtgever in gebreke het lesgeld te voldoen, dan kan Alpha Talen eenzijdig schriftelijk de opleiding beëindigen.

Na bevestiging tot deelname aan de cursus door Alpha Talen doch voordat de lessen zijn begonnen, is de cursist cq. opdrachtgever bij annulering verplicht tot betaling van de door Alpha Talen aantoonbaar reeds gemaakte kosten aan lesmateriaal etc. te vermeerderen met een vast bedrag aan administratiekosten van € 95,00. Een voor deze kosten te ontvangen factuur is de cursist cq. opdrachtgever verplicht om binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Na aanvang van de cursus blijft de cursist cq. opdrachtgever bij annulering verplicht om het gehele lesgeld en de door Alpha Talen aantoonbaar reeds gemaakte kosten aan lesmateriaal etc. te voldoen. Een eventueel hiervoor door de cursist cq. opdrachtgever nog te ontvangen factuur is hij verplicht om binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

10. Wanbetaling
Bij het in gebreke blijven van een verplichting tot betaling als in één der vorige artikelen genoemd, wordt de cursist cq. opdrachtgever na het verstrijken van de in de betreffende artikelen genoemde betalingstermijn verplicht tot betaling van 15% incassokosten en 1% rente per maand over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Alpha Talen tot vordering van het werkelijke bedrag aan kosten, zo deze hoger mochten zijn.

11. Certificaat
Na het met succes gevolgd hebben van de cursus, kan de cursist ter bevestiging daarvan op zijn verzoek door Alpha Talen een certificaat worden verstrekt.

12. Geschillen
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
In alle geschillen, die ter zake van de cursusovereenkomst tussen partijen mochten ontstaan, wordt bij uitsluiting door de Rechtbank te Rotterdam beslist, tenzij de Kantonrechter elders de wettelijke competentie bezit.

Alpha Talen

Frambozenweg 61
2321 KA Leiden
Tel.: +31 (0)71-5130395
Email: post@alphatalen.nl

Enkele referenties